PŘEINSTALACE WINDOWS XP

 

PŘEINSTALACE WINDOWS XP


Pokud vám chybí ovladače čipsetu základní desky (jsou na CD k základní desce) či grafické karty, určitě si je stáh­něte z internetu ze stránek výrobce ještě před instalací. Ovladače bývají v sekci s názvem Support and Downloads a k tomu, abyste našli potřebný soubor, potřebujete znát přesný typ desky

Další věcí je zálohování souborů. Ideální situace je v případě, že máte v systému alespoň dva pevné disky nebo diskové oddíly. Zálohy a důležitá data ze systémového disku pak můžete přesu­nout na jiné disky a systémový disk lze při instalaci zformátovat. Pokud máte v počítači vypalovačku, můžete potřebné složky a soubory vypálit na DVD nebo CD, pro účel zálohování je k nezaplacení přenosný pevný disk s připojením přes USB nebo eSATA.


Co zálohovat

Většinu důležitých souborů budete mít ve složce Dokumenty ve svém profilu uživatele. Všechny profily uživatelů á, kte- ré jsou obvykle označeny jejich jmény, najdete v systémech Windows 2000 a XP ve složce C:\Documents and Settings. V každém profilu se kromě dokumentů nachází složka Plochy, složka s oblíbený­mi položkami Internet Exploreru a skry­té složky Local Settings a Data aplikací (jejich zobrazení zapnete v průzkumníku v menu Nástroje | Možnosti složky na kartě Zobrazení), které obsahují nasta­vení programů a různá uživatelská data. Zde je například úložiště zpráv Outlook Expressu i jeho adresář. Pokud můžete, vypalte si celou složku Documents and Settings - pokud se na jeden disk neve­jde, vypalte si některé profily samostatně.


Jdeme na to!

Máte-li všechna důležitá data v bezpečí na jiných discích, nachystejte si insta­lační CD Windows XP a instalační číslo product key a dáme se do toho.


Nastavení BIOSu

Nejdříve je nutné nastavit v BIOSu počítače spouštění z CD-ROM. BIOS spustíte bezprostředně po startu stiskem určité klávesy. Na většině stol­ních počítačů je to klávesa Delete. Často se také setkáte s klávesou F2. Patřičná klávesa se krátce vypíše na obrazovce po zapnutí počítače, např. Press Del to enter Setup, nebo F2 - Setup. Na každém počítači je BIOS trochu jiný, odlišnosti ale zpravidla nejsou zásadní.


Vyhledejte v BIOSu nastavení EJ spouštění (bootování) operační­ho systému, v našem BIOSu se nachází samostatně na záložce Boot, na kterou se přesunete šipkami na klávesnici. Pomocí kláves plus a minus lze posouvat položky nahoru a dolů tak, aby první byla mechanika CD-ROM. Pokud by v počí­tači bylo více mechanik CD-ROM, je možné je rozbalit klávesou Enter a opět posouvat nahoru a dolů.


Ukončete BIOS na záložce Exit, zvolte ukončení s uložením změn (zpravidla klávesou F10). Volbu ještě musíte potvrdit. Mějte už CD-ROM s Windows XP vložen do počítače.


Instalační program

Počítač restartuje a načte operační systém z cédéčka - naběhne insta­lační program v textovém režimu, chvíli to potrvá (i několik minut). Nakonec by se vám měla ukázat obrazovka s pokyny k instalaci. Instalaci spustíte stisknutím klávesy Enter.


Na následující obrazovce se objeví licenční smlouva. Abyste moh­li v instalaci pokračovat, musíte s ní souhlasit. Souhlas potvrdíte stiskem klávesy F8.


Nyní přichází na řadu volba disku, na který budou Windows XP nain­stalována. V tabulce dole vidíte seznam disků a oddílů. Pokud provádíte jen přeinstalaci, uvidíte zde jeden nebo více disků s oddí­ly.


Instalujete-li na nový počítač, budete informováni o tom, že bude vytvořen nový oddíl na vybraném disku. Vidíte také, jakou může mít minimální a maximální velikost. Pokud nepožadu­jete dělení disku na více oddílů, pone­chejte předvyplněné číslo (maximální hodnota) a stiskněte Enter.


Takto se dostaneme do situace, kdy máme na disku C: jeden oddíl, který dosud není naformátován. Všimněte si, že na disku zůstane někdy nevyužitelné místo - to je dáno uspořádáním oddílů na disku, kdy určitá část musí zůstat volná pro tabulku oddílů. Stiskněte Enter na nově vytvoře­ném oddílu.

Pokud provádíte přeinstalaci počíta­če, zpravidla nevytváříte ani neodstraňu- jete oddíly, ale vyberete oddíl, na kterém byla a budou Windows (zpravidla C:), a ten necháte zformátovat. Jiné oddíly nechte beze změny, abyste nepřišli o data na nich uložená.


Nyní se nabízí několik možností, jak oddíl zformátovat. Pokud jste oddíl nevytvářeli a jen instalujete (a nechcete přijít o dokumenty), je zde i možnost neformátovat (jen tak o data nepřijdete, v každém jiném případě bude oddíl po instalaci Windows obsahovat jen operační systém a všechna data budou pryč!). Zastaralý systém FAT byste použili v případě, že byste na tento disk potřebovali přistupovat i ze systému Windows 98. Protože to určitě není váš případ, doporučujeme použít volbu Zformátovat oddíl systémem souborů NTFS (Rychle).


Instalační program nyní zformá- tuje oddíl (a odstraní tak všechna

data).

Následně začne kopírování souborů do počítače. Vpravo dole vidíte jednodivé soubory.


Kopírování bude završeno restartem počítače. Při restartu je vhodné opět vstoupit do BIOSu a změnit načítání (bootování) systému tak, aby se jako první hledal na pevném disku. Není to ale nutné, jen je potřeba dát pozor, aby se operační systém z CD-ROM už nenačetl (dostali byste se tak znovu na začátek).


Nyní už má naběhnout počítač z pevného disku a uvidíte černou obrazovku s logem Windows XP.


Po chvíli se objeví informace Um o pokračování instalace, vlevo vidíte, kolik minut bude instalace ještě trvat (většinou je to nakonec méně).


Instalace bohužel není zcela samostatná, v jejím průběhu budete muset sdělit Windows několik informací. Nejdříve potvrďte mezinárod­ní nastavení na Českou republiku.


Následně také vyplňte svoje jmé­no a případně jméno firmy/orga­nizace.


Oblíbeným místem každé instalace je zadání produktového klíče. Pětadvacet písmen a číslic musíte zadat bezchybně, nerozlišují se malá velká, ale často se plete G a 6 či O a 0, pozor na to. Jakmile vepíšete každou pětici, kurzor automaticky poskočí do další buňky. Nezapomeňte také na to, že pravděpo­dobně máte vypnutý režim NumLock.


Počítač je nutné pojmenovat (bude takto vidět v místní síti) a také je nutné vložit heslo administrátora (zadejte nějaké opravdu dobré dlouhé heslo a nezapomeňte je, ideální je poznamenat si je např. na vnitřní stranu obálky manuálu základní desky).


Zbývá zadat datum, čas a časové pásmo, povolte také přecházení na letní a zimní čas.

Windows XP také budou chtít vědět, jak jste na tom s připoje­ním do sítě. Ve většině případů (zejmé­na pokud je počítač v místní síti, tedy připojen síťovou kartou k rozbočovači nebo přepínači, nebo třeba kabelové­mu modemu) ponechejte Typické nastavení.


Poslední věc, kterou musíte nastavit, je název síťové skupiny, ve které chcete být zařazeni. Ve firmách se spíše používají domény, takže do ní se připojte druhou volbou.

Počítač ještě chvíli bude \mtmá „chroustat", pak restartuje. Nyní pozor, pokud jste instalovali Windows XP bez „zabudovaného" Service Packu 2, určitě počítač fyzicky odpojte od sítě (vytažením kabelu, vypnutím mode­mu)! U původních Windows XP je totiž známo až příliš bezpečnostních děr a nakažení červem Blaster může trvat třeba jen pár minut!


Spusťte systém, bude vás čekat už jen průvodce prvním spuště­ním systému, kde můžete Windows XP aktivovat. Potom případně doinstalujte Service Pack 2 a 3 či další záplaty, které jste si před instalací nachystali. Teprve potom připojte počí­tač do sítě.


A co koncovka?

Nyní byste měli do mechaniky vložit CD dodávané se základní deskou a doinstalovat ovladače čipsetu, síťové a zvukové karty a případných dalších komponent integrovaných na základní desce. Výrobci mají ve zvyku umisťovat do ovládacího rozhraní CD tlačítka spouštějící instalace jednotlivých ovla­dačů v pořadí, v jakém by po sobě měly následovat. Instalace těchto komponent jsou zpravidla provázeny restarty počí­tače. V další fázi nainstalujte ovladač grafické karty (buď z dodaného CD, nebo lépe nejnovější verzi ovladače staženou z internetu). Windows XP sice poběží i bez něj, ale s výchozím ovladačem nevyužijete funkce a výkon grafické karty.

Pokud to některé hardwarové sou­části (např. modem, TV karta apod.) vyžadují, nainstalujte jejich ovladače. Otevřete-li Správce zařízení (kláve­sy Win+Pause, dále tlačítko Správce zařízení), nesmí být u žádné položky žlutý otazník nebo ikonka s vykřiční­kem. Otazník značí neznámé zařízení, vykřičník problém se zařízením.

V poslední fázi již budete instalovat potřebné programy, obnovíte svá data, zálohy pošty a další nastavení.

Hardware počítačů je obrovskou džunglí, skládačkou, ve které ne všechny dílky musí nutně pasovat do sebe. Není možné v takovémto návodu popsat všechny odlišnosti, se kterými se můžete setkat.


 

Komentáře(16)