Čekejte prosím
Čekejte, prosím...
Pro všechny blogové nadšence máme připraveno prázdninové soutěžení, ve kterém je možné ukázat svůj literární um, případně se alespoň seberealizovat. Ty nejlepší z Vás odměníme a účastnit se může naprosto každý, takže i ti, kteří se doposud o blogovou sekci příliš nezajímali. Tak pojďme na to!

           


Prázdninové soutěžení pro blogery


Ú V O D

S O U T Ě Ž - V Y P R Á V Ě J


S O U T Ě Ž - P O V Í D K O M Á N I E


S O U T Ě Ž - Z A M Y Š L E N Í


S O U T Ě Ž - L E T N Í  M A L Ů V K A

► S Y S T É M  V Y H O D N O C E N Í


► C E N Y   P R O   V Ý H E R C E


► O B E C N Á  P R A V I D L A 


R E G I S T R A C E 


► K O N T A K T Y  

 

► V Ý S L E D K Y
Ú V O D


Pro všechny blogové nadšence bylo připraveno prázdninové soutěžení, ve kterém je možné ukázat svůj literární um, případně se alespoň seberealizovat, se šancí na níže popsanou výhru. Za účast v soutěži není vyžadován žádný poplatek. Účastnit se může naprosto každý ze zaregistrovaných uživatelů na GameParku, takže i ti, kteří se doposud o blogovou sekci příliš nezajímali.

 

Pokud se zaregistrujete, můžete se zúčastnit, kolika soutěží chcete. Záleží čistě jen na vás, jak k celému soutěžnímu projektu přistoupíte. Pouze upozorňujeme, že v každé soutěži se můžete účastnit pouze jednou. Soutěžit můžete celkem ve čtyřech kategoriích - vyprávění, povídka, úvaha a malování obrázku. Jakým způsobem budou jednotlivé soutěže probíhat a jaká jsou jejich pravidla, se dočtete v následujících řádcích.
V Y P R Á V Ě J


Principem této soutěže bude napsat vyprávění o tom, kde a jakým způsobem jste trávili své letní prázdniny, případně svoji dovolenou.


Definice vyprávění (wikipedie)

► Podstatou vypravování je převyprávění příběhu, vyprávění musí obsahovat nějaký děj.

► Vyprávění by mělo (není podmínkou) obsahovat přímou řeč.

► Je nutné dodržet kompozici, která by měla obsahovat tři části - úvod, stať a závěr.

 

Soutěž bude probíhat v období: od  16. července do 22. září 2014


V tomto čase máte možnost uveřejnit své vyprávění mezi klasické blogy na GameParku. Zároveň vyprávění (ve wordu nebo jiném textovém editoru) odešlete na email soutez@gamepark.cz, aby byla zajištěna kontrola, které blogy jsou skutečně soutěžní. Také bude tímto zabráněno možnému upravování již vydaných děl. Pokud bude následná úprava literárního díla zjištěna, bude autor s okamžitou platností diskvalifikován.
P O V Í D K O M Á N I E


V této soutěži budete mít za úkol napsat povídku na jedno z námi zvolených témat. Stačí si tedy jen vybrat, které téma vás nejvíce oslovuje.


Téma č. 1 SUCHO

Téma č. 2 ROZHODNUTÍ

Téma č. 3 HNĚV

Téma č. 4 OBRÁZEK (rozkliknout)


Definice povídky (wikipedie)

► Povídka je prozaický epický útvar kratšího rozsahu.

► Hlavními rysy povídky jsou jednoduchý děj a neměnnost charakteru hlavní postavy.


Soutěž bude probíhat v období: od  16. července do 25. srpna 2014


V tomto čase máte možnost uveřejnit svoji povídku mezi klasické blogy na GameParku. Zároveň povídku (ve wordu nebo jiném textovém editoru) odešlete na email soutez@gamepark.cz, aby byla zajištěna kontrola, které blogy jsou skutečně soutěžní. Také bude tímto zabráněno možnému upravování již vydaných děl. Pokud bude následná úprava literárního díla zjištěna, bude autor s okamžitou platností diskvalifikován. Do mailového obsahu zároveň připište, které téma jste si zvolili.
Z A M Y Š L E N Í


Tentokrát budete mít za úkol napsat úvahu/zamyšlení nad jedním z námi zvolených témat. Záleží tedy jen na vás, nad kterým z témat máte chuť dumat.


Téma č. 1 CO PRO MĚ ZNAMENAJÍ PRÁZDNINY (DOVOLENÁ)

Téma č. 2 SMYSL MÉHO ŽIVOTA

Téma č. 3 ŠKOLSTVÍ

Téma č. 4 VOLNÉ TÉMA


Definice úvahy (wikipedie)

► Úvaha je slohový útvar, jenž obvykle vzniká na podkladě nějaké lidské myšlenky či souboru myšlenek.

► Autor se zamýšlí na základě získaných poznatků nad problémem a snaží se dospět k obecnějšímu řešení.


Soutěž bude probíhat v období: od 16. července do 7. září 2014


V tomto čase máte možnost uveřejnit svoji úvahu mezi klasické blogy na GameParku. Zároveň úvahu (ve wordu nebo jiném textovém editoru) odešlete na email soutez@gamepark.cz, aby byla zajištěna kontrola, které blogy jsou skutečně soutěžní. Také bude tímto zabráněno možnému upravování již vydaných děl. Pokud bude následná úprava literárního díla zjištěna, bude autor s okamžitou platností diskvalifikován. Do mailového obsahu zároveň připište, které téma jste si zvolili.
L E T N Í  M A L Ů V K A


Letní malůvka je poslední soutěžní disciplína, která tentokrát neprověří váš písemný projev, ale prověří váš talent malovat. Princip soutěže je jednoduchý. Máte za úkol namalovat svoji představu té nejbáječnější dovolené či nejbáječnějších prázdnin. Zároveň všechny soutěžící ujišťujeme, že bez vašeho svolení nebudeme vaše malůvky zveřejňovat. Týká se to především takových obrázků, které nebudou příliš povedené a skončí na posledních místech. Výtvarné práce do třetího místa však zveřejníme, abychom se spolu se všemi zájemci o tuto soutěž podělili o ty nejlepší díla. 


K malování obrázku smíte použít papír, tužku, pastelky, vodovky, tempery, fixy... tedy nástroje, které znáte z hodin výtvarné výchovy. Je zakázáno malovat prostřednictvím počítače a grafických programů. O podobné obrázky v naší soutěži nestojíme a nebudeme je uznávat. Dále je nutné, abyste na levý dolní okraj obrázku napsali GAMEPARK a na pravý dolní okraj se podepsali svým nickem, který používáte na Gameparku. 


Soutěž bude probíhat v období: od 16. července do 15. září 2014


V tomto čase máte možnost svoji ofocenou nebo oskenovanou malůvku odeslat na email soutez@gamepark.cz. Nezapomeňte se vpravo dole podepsat a vlevo dole nadepsat GamePark, abychom měli částečnou jistotu, že obrázky skutečně patří vám. Pokud bude následně zjištěno, že obrázek byl stažený z internetu či ofocený z knihy, bude autor s okamžitou platností diskvalifikován.
S Y S T É M  V Y H O D N O C E N Í


Abychom vaše práce dokázali co nejzodpovědněji vyhodnotit, pečlivě jsme vybírali porotu, která se této činnosti zhostí, a dospěli jsme k rozhodnutí, že nejlepšími porotci pro náš soutěžní blog budou tito čtyři odvážní:


►Pan porotce <HergotH>

►Pan porotce Kubiii[CZ]ek

►Pan porotce Zakl1nac

►Pan porotce L.T.Sm(@)sh


Všechny soutěžní blogy a malůvky budou výše jmenovaní porotci hodnotit dle daného vzorce bodování, abychom zajistili co nejspravedlivější a nejzodpovědnější přístup k vašim vytvořeným pracím.


A abyste i vy, soutěžící, měli jistotu o našem férovém přístupu, rozhodli jsme se vás s bodovacím systémem detailně seznámit.


Nejvíce si u vašich literárních děl (tedy soutěž Vyprávěj, Povídkománie a Zamyšlení) budeme cenit OBSAHU, posléze je pro nás důležitá GRAMATIKA a také budeme dbát na ÚPRAVU. Co všechno do jednotlivých kategorií bude patřit, se dočtete v následujících řádcích.


► OBSAH - bodově ohodnocen v rozmezí od 0 do 60

Za obsah považujeme příběh (v případě úvahy je na mysli hlavní myšlenka) a u něho budeme dbát na: dodržení výše vypsaných definic a kompozic, originalitu, chování postav a jejich uvěřitelnost, předvídatelnost děje, návaznost děje, logičnost, faktografii a celkový dojem (zda-li příběh bude napsán poutavě a zajímavě). V případě Povídkománie a Zamyšlení se také bude dbát na dodržení vámi zvoleného tématu.


► GRAMATIKA - bodově ohodnocen v rozmezí od 0 do 30

Do gramatiky řadíme: Překlepy a nedoklepy, pravopis, interpunkce, slovosled a pestrost slovní zásoby.


ÚPRAVA - bodově ohodnocen v rozmezí od 0 do 10

Do úpravy řadíme: zarovnání textu či obrázků, zvolené písmo, odstavce, správně napsaná přímá řeč, mezery v textu (za čárkami, tečkami...) a celkový dojem (zda-li vaše úprava bude na porotce působit příjemným dojmem).


Celkový počet bodů, kolik může jedna práce od jednoho porotce získat, je rovných 100. Sečtené body od všech porotců se posléze vydělí čtyřmi (zprůměrují) a získáme tak informace o výsledném pořadí všech literárních děl z jedné soutěže.


Způsob, jakým budeme vyhodnocovat soutěž Letní malůvka, je následující:


► OBRÁZEK - bodově ohodnocen v rozmezí od 0 do 60

Hodnotit se bude originalita, zpracování, přesnost, detaily a celkový dojem.


Celkový počet bodů, kolik může jedna malůvka od jednoho porotce získat, je 60. Sečtené body od všech porotců se posléze vydělí čtyřmi (zprůměrují) a získáme tak informace o výsledném pořadí všech kreseb z jedné soutěže.


Těm z vás, kteří jste dosud byli skeptičtí a váhaví, zda se soutěží zúčastnit, nebo nikoli, dáváme jasná pravidla o způsobu hodnocení. Kdo se bál zúčastnit z důvodu své nepříliš zdatné gramatiky či nepříliš velké zkušenosti s psaním blogů v našem textovém editoru, tak nyní vidí, že když porotu ohromí hlavně obsahem, že může zvítězit, přestože jeho gramatika a úprava bude slabší.


Hodnocení poroty bude spolu s výsledky o konečném pořadí zveřejněno až po ukončení jednotlivých soutěží.
C E N Y  P R O  V Ý H E R C E


SOUTĚŽ VYPRÁVĚJ


1. místo = 8 PC her dle výběru GP + 3 měsíce premium účtu + 3000 Gbodů

2. místo = 6 PC her dle výběru GP + 2 měsíce premium účtu + 2000 Gbodů

3. místo = 4 PC hry dle výběru GP + 1 měsíc premium účtu + 1000 Gbodů


SOUTĚŽ POVÍDKOMÁNIE


1. místo = 8 PC her dle výběru GP + 3 měsíce premium účtu + 3000 Gbodů

2. místo = 6 PC her dle výběru GP + 2 měsíce premium účtu + 2000 Gbodů

3. místo = 4 PC hry dle výběru GP + 1 měsíc premium účtu + 1000 Gbodů


SOUTĚŽ ZAMYŠLENÍ


1. místo = 8 PC her dle výběru GP + 3 měsíce premium účtu + 3000 Gbodů

2. místo = 6 PC her dle výběru GP + 2 měsíce premium účtu + 2000 Gbodů

3. místo = 4 PC hry dle výběru GP + 1 měsíc premium účtu + 1000 Gbodů


SOUTĚŽ LETNÍ MALŮVKA


Nejlepší tři obrázky získají 2 PC hry dle výběru GP + 1 měsíc premium účtu


Výherci musí nejpozději do týdne od vyhlášení výsledků zaslat svá ID, na které bude udělen prémium účet a zaslány Gbody, dále výherci zašlou svou adresu na email sxe@gamepark.cz, na kterou budou zaslány počítačové hry. Pokud tak neučiní, po týdnu ceny propadají a výherci na ně ztrácí jakýkoliv nárok. Pořadatel soutěže neurguje výherce kvůli předání cen.


Prosím, berte v potaz, že originální hry, které jako výherci obdržíte, nejsou žhavé novinky, ale hry z minulých let, které se Vám třeba budou hodit do sbírky. Jde tedy spíše o ceny symbolické, které Vám ale i tak mohou udělat radost.
O B E C N Á  P R A V I D L A


PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

 • Přísně zakázáno kopírování a opisování cizích textů.
 • Přísně zakázáno vydávání cizích obrázků za obrázky vlastní.
 • Zákaz pokoušet se ovlivňovat porotu.
 • Zákaz chovat se k porotě nevhodným způsobem.
 • Zákaz upravování zveřejněných prací.
 • Porotci se nesmí soutěží účastnit.
 • Vyhrazujeme si právo na změnu poroty v průběhu soutěže.
 • Vyhrazujeme si právo na změnu termínů ukončení u jednotlivých soutěží.
 • Každý soutěžící může přihlásit pouze jednu svoji práci do jedné soutěže, tedy maximálně čtyři práce do čtyř odlišných soutěží.
 • Každý soutěžící se může přihlásit pouze pod jedním účtem.
   
  JE ZAKÁZÁNO VKLÁDAT TEXTY, KTERÉ OBSAHUJÍ:
 • Inzerci na jiné servery, projekty a jakékoliv další stránky.
 • Inzeráty všeho druhu.
 • Autorsky chráněný obsah, na jehož reprodukci vám nebyla udělena práva.
 • Přehnané vulgarizmy nebo urážky.
 • Rasistické nebo xenofobní projevy.
 • Pornografii nebo nadměrné násilí.
 • Materiál, který může poškodit server GamePark.
 • Samostatně vložené emaily nebo záznamy z programů pro instant messaging.
 • Návod na porušování pravidel (odkazy na stažení cheatů apod.).

  A POZOR
 • Je zakázáno vkládat text, který má méně než 35 řádků ve výchozím formátování!


Pokud bude zjištěno, že vaše práce nějakým způsobem porušuje výše vypsaná pravidla, bude okamžitě stažena ze soutěže a odstraněna z blogové sekce.
R E G I S T R A C E


Znovu upozorňujeme, že před registrací do soutěže je nutné, abyste nejdřívě byli registrování na serveru GamePark.


Pokud chcete nějaké své literární dílo zařadit do soutěže, tak po jeho vydání v klasických blozích musíte poslat jeho odkaz na email soutez@gamepark.cz a zároveň do něho napsat, že se hlásíte do soutěže. V případě, že se budete účastnit Povídkománie a Zamyšlení, je ještě zapotřebí napsat, které téma jste si vybrali.


Pokud chcete nějaký svůj obrázek zařadit do soutěže, musíte ho ofocený či oskenovaný zaslat na email soutez@gamepark.cz a zároveň do něho napsat, že se hlásíte do soutěže. Nezapomeňte svůj obrázek vpravo dole podepsat svým nickem, který používáte na tomto serveru a vlevo dolu napsat GamePark.
K O N T A K T Y


V případě nějakých dotazů neváhejte použít komentáře pod článkem nebo můžete přímo kontaktovat moderátora této soutěže na emailové adrese sxe@gamepark.cz.
 

V Ý S L E D K Y

 

P O V Í D K O M Á N I E

 

Z A M Y Š L E N Í

 

V Y P R Á V Ě J

 

Další články z této sekce...

ANKETA

Zúčastníte se některé soutěže?

Ne!

Celkem: 127 hlasů

V této anketě jste již hlasovali.

Buď jste v této anketě již hlasovali, nebo hlasoval někdo se stejnou IP adresou. Pokud chcete hlasovat, zaregistrujte se prosím.

SDÍLET

Hodnocení

OHODNOŤTE ČLÁNEK

Kliknutím na hvězdičku vložíte své hodnocení
Hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé. Děkujeme za Váš hlas.

Toplist